​Liên hệ với chúng tôi​​

Về sản phẩm & dịch vụ của Tetra Pak

(Ms.) Nguyễn Giao, Giá​m đốc Phát triển​​ Kinh doanh

Về thông tin báo chí

(Mr.) Tạ Bảo Long, Giám đốc Truyền thông